About Me

header ads

Tajemnicze faktury i wpłaty na konto partii Wiosna

Przetworzenie informacji, opłata, przedłużanie odpowiedzi – to już było. Teraz Wiosna po prostu odmawia udostępnienia informacji i wydaje decyzję odmowną udostępnienia faktur i informacji o wpłatach.

Przypominamy, że nasz pierwszy wniosek dotyczył wyciągów, historii rachunków bankowych oraz informacji o wszystkich wydatkach partii od początku jej istnienia do dnia wykonania wniosku poprzez podanie daty wydatku, kwoty, przedmiotu i na rzecz jakiego podmiotu został wykonany. Partia nie udostępniła nam wszystkich informacji, o czym napisaliśmy w artykule Wiosna Roberta Biedronia udostępnia informacje, a my pytamy dalej.

 Złożyliśmy kolejny wniosek, tym razem o udostępnienie faktur, których dane były przez partię zasłonięte na przesłanych nam wyciągach. W odpowiedzi Wiosna stwierdziła, że pytamy o informację przetworzoną, za którą mamy zapłacić, a wniosek zostanie wykonany w maksymalnym odpuszczalnym terminie – piszemy o tym w artykule Wiosna Roberta Biedronia kontra jawność.

11 maja 2019 r. Partia przesłała nam decyzję odmowną dotyczącą udostępnienia 26 wnioskowanych faktur oraz informacji o wpłatach na konto partii (odpowiedź partii). Partia wskazuje, że informacje dotyczące m.in. kontrahentów partii prowadzących działalność gospodarczą podlegają ochronie ze względu na prywatność oraz tajemnicę przedsiębiorstwa. Natomiast informacje o wpłacających na konto partii podlega ochronie ze względu na ich prywatność.
Jednocześnie dostaliśmy pliki zawierające zbiorcze informacje o wpłatach na konto, ale ze względu na sposób ich udostępnienia nie jesteśmy w stanie w całości ocenić, jak te wpłaty wyglądają.Partia Wiosna Roberta Biedronia postuluje jawność w życiu publicznym i w tym zakresie postuluje zmiany prawa. Może zamiast zmienia prawo, należy go przestrzegać? Fundacja Wolności od lata zbiera informacje (uzyskuje je w ramach dostępu do informacji publicznej) o darczyńcach i osobach wpłacających składki na partie polityczne, ze strony Fundacji można pobrać informacje dotyczące wszystkich partii politycznych.


Informacje dotyczące przedsiębiorców nie podlegają w przypadku wniosku o faktury żadnej ochronie – zarówno prawa do prywatności, jak i tajemnicy przedsiębiorcy. Przeciwnie, finanse partii politycznych muszą być maksymalnie transparentne. Przypominamy jedną z ostatnich spraw, z jaką się zmagaliśmy w związku z jawnością w partiach politycznych tj. ujawnienie umów zawieranych przez Prawo i Sprawiedliwości. W wyroku z 23 października 2018 r., I OSK 2497/16 (Umowy mecenasa Rogalskiego z PiS-em jawne) sąd nie miał wątpliwości, że takie umowy muszą być udostępnione z kwotami oraz informacją, z kim zostały zawarte. Jeżeli chodzi o jawność w partiach politycznych, to Wiosna Roberta Biedronia nie musi przecierać nowej drogi przed sądami – już to wszystko było. Prowadziliśmy sprawy m.in. o udostępnienie umów, wydatków, faktur, wyników badań opinii publicznej. Wystarczy przeczytać wyroki dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Partia wycofała się z dwóch rzeczy. Po pierwsze uznała, że jednak nasz wniosek nie dotyczył informacji publicznej przetworzonej oraz wycofała się z opłaty za udostępnienie informacji publicznej. Dobre i to. Jednak nie zbliża nas to do jawności udostępnionych informacji.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada na podmioty udostępniające informacje publicznej konkretne obowiązki. Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

W przesłanej decyzji nie ma informacji, kto zajął stanowisko w sprawie.

Również udostępnione informacje powinny być szczegółowo oznaczone zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.

I na zakończenie, od decyzji, jaką nam przesłano, przysługuje nam prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ale co ważniejsze, mamy prawo do bezpośredniego złożenia skargi, o czym nie zostaliśmy poinformowani.

Źródło: Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Prześlij komentarz

0 Komentarze